Loading...
Zarządzanie procesowe

Co należy rozumieć pod pojęciem zarządzania procesowego?

Pojęcie zarządzanie procesowe traktuje się w literaturze przedmiotu jako pojęcie tożsame z pojęciem zarządzanie procesami. Uważa się przy tym, że pojęcie zarządzanie procesowe lepiej oddaje sens i istotę rzeczy szeroko rozumianego znaczenia zarządzania procesami. Zarządzanie procesowe zamiennie określane jest także jako podejście procesowe do zarządzania organizacjami.

Często zarządzanie procesowe jest również postrzegane jako nowa dziedzina zarządzania, a także jako dominujący paradygmat w zarządzaniu.

Zdaniem K. Perechudy zarządzanie procesowe stanowi odpowiedź na:

  • rosnącą turbulencję otoczenia i wnętrza organizacji,
  • wzrost złożoności procesów wewnętrznych i zewnętrznych,
  • indywidualizację potrzeb i oczekiwań klienta,
  • krótkie cykle życia produktów,
  • wzrost znaczenia wartości niematerialnych oraz
  • deregulację systemu konkurencji rynkowej.

Zarządzanie procesowe niesie ze sobą szeroki potencjał w sprostaniu wyżej wskazanym warunkom  – umożliwia doprowadzenie organizacji do wyższej efektywności przy zachowaniu odpowiedniej elastyczności działania.

Przegląd przykładowych 10 definicji zarządzania procesowego zamieszczam w tabeli.

 

L.p. Definicja Autor
1 Zarządzanie procesowe ma na celu taką harmonizację składowych działań tworzących procesy, która powoduje osiągnięcie zamierzonych wyników procesu w określonym czasie, zużywając na to oznaczoną ilość zasobów. M. Trocki
2 Zarządzanie procesowe można zdefiniować jako zestaw działań polegających na sterowaniu procesami i powiązaniami między nimi w celu uzyskania wymaganych właściwości materiałów i produktów oraz zaspokojenia wymagań kolejnych klientów w łańcuchu procesów, a także na zbieraniu informacji dla potrzeb zarządzania. S. Borkowski,

K. Siekański

3 Zarządzanie procesowe zakłada skupienie działań wszystkich członków organizacji na realizacji procesów przez kumulację czynności składających się na całościowe procesy, które wcześniej były realizowane przez pracowników w różnych działach funkcjonalnych i przydzielenie ich jednej osobie lub grupie ludzi. J. Kraśniak
4 Zarządzanie procesowe rozumiane jest jako systematyczne, strukturalne podejście do analizy, ciągłego usprawniania i kontroli działań w celu zwiększenia jakości produktów i usług oferowanych przez organizację. R.G. Lee,

B.G. Dale

5 Koncepcja zarządzania procesowego postuluje elastyczne i dynamiczne dostosowywanie procesów do zmiennej sytuacji, w jakiej znajduje się organizacja G. Jokiel
6 Zarządzanie procesowe oznacza stosowanie zbioru ustrukturyzowanych, systematycznych podejść w celu nadzorowania, analizy i doskonalenia procesów w organizacji.

L. Chung-Yee,

C. Bruner

7 Uporządkowane podejście do analizy i ciągłego doskonalenia podstawowych działań, takich jak: produkcja, marketing, komunikacja i innych głównych elementów działalności firm M. Zairi
8 Zarządzanie procesowe oznacza dążenie do eliminowania zagrożeń, które oddziałują na dany proces. E. Skrzypek
9 Zarządzanie procesowe polega na dokonywaniu systematycznej oceny procesów i ich efektów, podtrzymywaniu ich funkcjonowania i wprowadzaniu korekt, jeśli osiągane rezultaty odbiegają od normy J. Brilman
10 Zarządzanie procesowe opiera się na przekonaniu, że należy optymalizować działania organizacji, mając na względzie realizowane procesy, a nie funkcje D. Salwa

 

W świetle przedstawionego przeglądu definicyjnego można sformułować następujące wnioski.

  • Większość definicji zarządzania procesowego zakłada, że zawsze istnieją możliwości usprawniania procesów, co oznacza konieczność systematycznej, ustrukturalizowanej analizy przebiegu, doskonalenia, monitorowania i zarządzania efektywnością.
  • Zdarza się, że zarządzanie procesowe postrzegane jest wąsko – wyłącznie jako metodę doskonalenia procesów.
  • Inni prezentują bardziej holistyczne podejście, w którym zarządzanie procesowe jest rozumiane jako metoda doskonalenia organizacyjnego determinująca organizacyjną efektywność.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najlepsze